elephant  SaveElephant.com

Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link

July 26,2000

English

 

เรื่อง แจ้งผลและยืนยันการดำเนินกิจการ

เรียน ท่านผู้มีพระคุณที่ใช้บริการปางช้างอยุธยา และ เพนียด

        ปางช้างอยุธยา และ เพนียด ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ช้างเร่ร่อนในเมืองหลวง เมื่อ พ.ศ.2539 โดยกลุ่มบุคคลที่มีใจรัก และศึกษาปัญหา ช้างมาเป็นเวลานาน ต้องการจะช่วยเหลือช้างให้มีงานทำโดยการให้ นักท่องเที่ยว ใช้บริการนั่งช้างชมโบราณสถาน ในอุทยานประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยุธยา ตลอดเวลากว่า 3 ปี ที่เปิดดำเนินการมา ได้พัฒนาด้านการบริการ และการช่วยเหลือช้างมาโดยตลอดภายใต้การยื่นมือให้ความ ช่วยเหลือผ่าน ชมรมคชบาล ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เลี้ยงช้าง และอยู่กับช้างอย่างแท้จริง จากจุดเริ่มต้นจนปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาช้าง ให้มีงานทำกว่า 100 เชือกและจากความมีน้ำใจอุปการะคุณ จากท่าน ที่ใช้บริการนั่งช้างที่ ปางช้างอยุธยา และ เพนียด ที่ผ่านมาด้วยดี ทำให้มีงบประมาณ ส่งผ่านไปยัง ชมรมคชบาล เพื่อช่วยเหลือในที่อื่น ๆ อีกหลายกรณี นอกเหนือจากช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปางช้าง อยุธยา และ เพนียด ขอขอบคุณต่อทุกท่าน ที่ใช้บริการด้วยดีตลอดม และได้รับเกรียติจากจังหวัดหน่วยราชการ แขกของประเทศระดับสำคัญ มาเยี่ยมชมกิจกรรม ใช้บริการและมีส่วนร่วมกิจกรรม เพื่อสังคมตามลำดับ เป็น กำลังแรงใจที่ผลักด้น ให้ทำงานเพื่อช้างไทยด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ว่าปางช้างอยุธยา และ เพนียดจะล้มเลิกกิจการ ขอปฎิเสธว่าไม่เป็นความจริง และขอยืนยันว่าจะดำเนินกิจการ ด้วยความมุ่งมั่น และ พัฒนาธุรกิจให้ได้มาตราฐาน ปลอดภัยสูงสุดยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจที่อื่น ๆ ใน ประเทศไทย เพื่ออนาคต และความมั่นคงของช้างไทยสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

Sompast Meepan
Director, Ayutthaya Elephant Camp

143.jpg (18987 bytes)

 


Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link
Copyright @ 1999, ToThailand.com